​​​PRIVACY VERKLARING van Int Wroede ende int Sotte

Int Wroede ende int Sotte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Int Wroede ende int Sotte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Int Wroede ende int Sotte zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Int Wroede ende int Sotte, 8210 Veldegem

toneel@intwroedeendeintsotte.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Int Wroede ende int Sotte verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Int Wroede ende int Sotte.

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en
  uitnodigingen.

 • Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen
  (die direct aansluiten bij een recent bezoek)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender,
  nationaliteit

 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, )

 • Beeldmateriaal (fotos, videos, opnames, )


We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Interne link Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemenaan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)

 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte fotos van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

Interne link Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers via de koepelorganisatie OPENDOEK

 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)

 •  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Interne linkMet externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verstrekking aan derden - ontvangers Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties,
  sociale zekerheidsinstanties, 
  )

 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers via de koepelorganisatie
  OPENDOEK

 • tijdelijke externe opdrachthouders

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bewaartermijn

Int Wroede ende int Sotte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking)

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Int Wroede ende int Sotte van uw gegevens kennis
  kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid .

 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en
  installeerden een 
  firewall.

 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
  herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen
  bij indien nodig;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
  van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen

 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover
  ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website

www.intwroedeendeintsotte.be

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Int Wroede ende int Sotte kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.
Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 27 mei 2018